Uczeń – Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić dokładnie poniższy formularz. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są wymagane.
Jeśli nie posiadasz adresu email lub numeru telefonu prosimy o kontakt korzystając z danych zawartych w sekcji Kontakt niniejszej strony.

 

lang_en_GB FOR ENGLISH VERSION OF THIS STUDENT APPLICATION FORM CLICK HERE

 

Imię (NIE podawać nazwiska): *

Płeć: *

Wiek: *

Adres e-mail: *

Numer telefonu: *

Poziom znajomości języka polskiego: *

Znajomość innych języków obcych:

Narodowość: *

Uwagi:

Proponowane miejsce spotkań *
(proszę wybrać lokalizację na podstawie mapy dostępnych lokalizacji):

Proponowane godziny spotkań
(Uwaga: wybrane godziny muszą pokrywać się z godzinami dostępności miejsca!):

Skąd wiesz o kampanii?: *

Polski/PolishINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). W związku z tym, że w ramach zgłoszenia do udziału w kampanii społecznej "Wrocław na językach świata" zostały przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe. Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: adresaci/nadawcy korespondencji z Panią/Panem, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, kadra kierownicza Wrocławskiego Centrum Integracji, animatorzy kampanii społecznej "Wrocław na językach świata", pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji obsługujący kampanię społeczną "Wrocław na językach świata", Administrator Systemu Informatycznego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w kampanii społecznej "Wrocław na językach świata". W przypadku, gdyby w związku z prowadzoną z nami korespondencją lub kontaktami doszłoby do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie powiadomiony. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 12 miesięcy po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem, z zastrzeżeniem akapitu powyżej.

Angielski/EnglishINFORMATION ON PROCESSING PERSONAL DATA BY WROCŁAW INTEGRATION CENTRE

We hereby inform you that Wrocław Integration Centre (Wrocławskie Centrum Integracji) with its seat in Wrocław (53-611), ul. Strzegomska 49, e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. no. 71 782 35 11 is the Controller of your personal data. Data Protection Officer e-mail: iod@wci.wroclaw.pl. Your personal data will be processed for the purpose of e-mail correspondence or contacts with you, based on the data voluntarily provided by you (Article 6 (1) letter. a) of GDPR). Due to the fact that in this application form you have provided us with your personal data, you have the right to: 1) request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability and to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 2) lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the Chairman of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); You may withdraw the consent for processing your personal data by contacting the Controller, see contact details above. Expected recipients of your personal data are: sender and receiver of correspondence with you, Controller’s Data Protection Officer, managing staff the Controller, animators of the campaign “Wrocław na językach świata”, employees of Wrocław Integration Centre (Wrocławskie Centrum Integracji) supporting the campaign “Wrocław na językach świata”, system administrator. Your personal data will not be transferred to a third country or international organization and it will not be processed automatically or be subject to profiling. Providing your personal data in this application form is voluntary, however it's necessary to join the campaign "Wrocław na językach świata". In the event that with reference to the above correspondence or contacts another purpose or basis of processing arises, you will be informed about it. The data provided by you will be processed by the Controller for the period of 12 months after terminating the correspondence or contacts with you, save for the paragraph above.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI, ZROZUMIAŁAM/EM TREŚĆ POWYŻSZEJ INFORMACJI ORAZ WYRAŻAM DOBROWOLNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZGŁOSZENIU. / I DECLARE THAT I READ THE FOLLOWING INFORMATION ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA BY THE WROCŁAW INTEGRATION CENTER, UNDERSTAND THE CONTENT OF THIS INFORMATION AND I HEREBY GIVE CONSENT FOR MY PERSONAL DATA CONTAINED IN THIS APPLICATION FORM TO BE PROCESSED.

 

Jeśli dbasz o prywatność i do momentu spotkania z partnerem tandemowym wolałbyś pozostać anonimowy, nie musisz się martwić – Twoje imię, adres mailowy i numer telefonu nie będą widoczne dla Wolontariusza. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami korzystając z danych w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Gotowe! Twoje dane znajdują się już w naszej bazie. Teraz wystarczy tylko czekać na wiadomość Animatora, które powiadomi Cię o spotkaniu z przydzielonym Tobie Wolontariuszem.