Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Integracji

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).

W związku z tym, że w ramach zgłoszenia do udziału w projekcie “Wrocław na językach świata” zostały przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo: 

  1. dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe. 

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: adresaci/nadawcy korespondencji z Panią/Panem, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, kadra kierownicza Wrocławskiego Centrum Integracji, animatorzy projektu “Wrocław na językach świata”, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji obsługujący projekt “Wrocław na językach świata”, Administrator Systemu Informatycznego. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w projekcie “Wrocław na językach świata”. W przypadku, gdyby w związku z prowadzoną z nami korespondencją lub kontaktami doszłoby do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie powiadomiony. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 12 miesięcy po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem, z zastrzeżeniem akapitu powyżej.