Porozumienie wolontariackie

Jeśli jesteś osobą słabowidzącą lub niewidomą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 504 799 356.

  POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE

  zawarte we Wrocławiu w dniu pomiędzy:

  Wrocławskim Centrum Integracji, będącym jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49, zwanym dalej Korzystającym, reprezentowanym przez Piotra Klaga - Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji
  a
  Panem/Panią:,
  Dlaczego prosimy o PESEL: aby porozumienie (czyli de facto umowa) miało moc prawną i było ważne musi wskazywać konkretną osobę i umożliwiać jej identyfikację.
  PESEL:, ← niepoprawny numer PESEL
  zam. w(e):
  przy ul.:
  zwaną/ym dalej Wolontariuszem.

  Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

  § 1.

  1. Niniejsze porozumienie zawierane jest na potrzeby programu społecznego „Wrocław na językach świata”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław (dalej: Program).

  2. Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego mogą być wykonane świadczenia przez wolontariuszy, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa).

  3. Wolontariusz oświadcza, że ma ukończony 18 rok życia.

  4. Korzystający może ponadto zwrócić się do Wolontariusza o przedstawienie dodatkowych danych potwierdzających jego tożsamość lub oświadczenia złożone w niniejszym porozumieniu.

  5. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać następujące świadczenie (dalej: Świadczenie):
   Prowadzenie spotkań językowych w tandemach / grupach językowych w ramach Programu.

  6. Z uwagi na charakter oraz ideę wolontariatu Wolontariusz za wykonywanie czynności objętych porozumieniem nie otrzyma wynagrodzenia.

  § 2.

  Strony uzgadniają, że Świadczenie będzie wykonywane w okresie od r. do r., zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony.

  § 3.

  1. Wolontariusz niniejszym potwierdza, że Korzystający poinformował go o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania Świadczenia oraz o tym, że takie warunki zapewnia.

  2. Wolontariusz oświadcza również, że został poinformowany o innych przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy.

  3. Wolontariusz nie podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy realizacji Świadczenia.

  4. Jakiekolwiek czynności powodujące poniesienie kosztów przez Wolontariusza, które mogłyby być podstawą żądania ich zwrotu lub wypłaty diet, muszą zostać wcześniej wyraźnie uzgodnione przez Strony.

  5. Wolontariusz nie może powierzać wykonania Świadczenia innej osobie oraz w pełni odpowiada za jego wykonanie.

  6. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość przy realizacji niniejszego porozumienia, w tym również wszelkich danych osobowych, do których Wolontariusz uzyskał dostęp na podstawie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1.

  7. Wolontariusz zobowiązuje się informować osoby wskazane realizujące porozumienie w imieniu Korzystającego o terminach spotkań z uczniem i czasie trwania spotkań. Wolontariusz udostępnia powyższe informacje niezwłocznie po otrzymaniu prośby.

  8. Wolontariusz zobowiązuje się poinformować niezwłocznie osoby wskazane realizujące porozumienie w imieniu Korzystającego o: zaprzestaniu lub czasowym zawieszeniu realizacji Świadczenia, rezygnacji ze spotkań z uczniem po jego przydzieleniu.

  9. Wolontariat wykonywany będzie w miejscach udostępnionych przez partnerów Programu na terenie Wrocławia. Dopuszczalna jest forma zdalna (online) wykonywania wolontariatu.

  10. Integralną częścią porozumienia jest Informacja w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem wolontariatu na rzecz Wrocławskiego Centrum Integracji, stanowiąca załącznik nr 2 do porozumienia oraz Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych we Wrocławskim Centrum Integracji, stanowiące załącznik nr 3 do porozumienia.

  § 4

  Od Wolontariusza wymaga się równego traktowania cudzoziemców biorących udział w Programie, przedstawicieli podmiotów partnerskich oraz pracowników WCI, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację lub tożsamość seksualną.

  § 5

  1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia, w tym oświadczenie o jego rozwiązaniu, wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

  2. Porozumienie może być rozwiązane przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

  3. W przypadku niewykonania przez Wolontariusza obowiązku wskazanego w § 1 ust. 4, § 3 ust. 5, 7 i 8 lub innego rażącego naruszenia niniejszego porozumienia, Korzystający może rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

  4. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,1104) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450, z późn. zm.).

  5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszym porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Korzystającego.

  Załącznik nr 1 do Porozumienia wolontariackiego - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Działając w imieniu Wrocławskiego Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) upoważniam do przetwarzania danych osobowych Pana/Panią: (Imię i nazwisko wolontariusza) – wolontariusza/wolontariuszkę w zakresie wykonywanych czynności na podstawie porozumienia zawartego z Wrocławskim Centrum Integracji, do przetwarzania danych osobowych uczestników programu społecznego „Wrocław na językach świata”, który realizowany jest przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław. Niniejsze upoważnienie zostaje nadane na okres obowiązywania ww. porozumienia, przy czym może zostać w każdym czasie odwołane przez osobę uprawioną do działania w imieniu Wrocławskiego Centrum Integracji (administratora danych).

  Załącznik nr 2 do Porozumienia wolontariackiego - Informacja w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem wolontariatu na rzecz Wrocławskiego Centrum Integracji

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wci.wroclaw.pl.

  3. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zarządzania programem społecznym „Wrocław na językach świata” (w tym: realizacja porozumienia wolontariackiego, kontakt z wolontariuszem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

  4. Ma Pani/Pan prawo do:

   1. dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe.

  6. Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: Administrator Danych, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, kadra kierownicza Administratora, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji obsługujący program społeczny „Wrocław na językach świata”.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem wolontariatu.

  Załącznik nr 3 do Porozumienia wolontariackiego - Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych we Wrocławskim Centrum Integracji

  W związku z dopuszczeniem mnie do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych przeze mnie obowiązków we Wrocławskim Centrum Integracji (administrator danych), niniejszym oświadczam, że:

  1. Zapoznałem się wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u administratora danych w zakresie danych osobowych oraz obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa, w tym w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i zobowiązuję się do ich przestrzegania;

  2. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych i informacji poufnych, w tym Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zobowiązuję się zachować ich treść w tajemnicy w trakcie współpracy z administratorem danych oraz po jej zakończeniu;

  3. Zapewnię bezpieczeństwo przetwarzanych przeze mnie danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;

  4. Zachowam w tajemnicy dane osobowe i sposoby ich zabezpieczeń, do których uzyskam dostęp w trakcie współpracy z administratorem danych jak i po jej zakończeniu;

  5. Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z Rozporządzeniem RODO oraz innymi przepisami prawa i mam świadomość, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji dotyczących ochrony osobowych oraz kodeksu cywilnego.

  Adres e-mail, na który ma zostać przesłane zaakceptowane (po weryfikacji) "Porozumienie wolontariackie". Uwaga: musi to być poprawny i działający adres e-mail, w przeciwnym razie dokument może nie trafić do adresata lub trafić do innego odbiorcy. Wiadomość może trafić do skrzynki spam, więc prosimy o jej sprawdzanie:

  Podpis: